Het Kantoor

Advocatenkantoor ADVOBO is een middelgroot multidisciplinair kantoor met vestigingen in Klein-Brabant –  Bornem - en sinds 2016 ook te Antwerpen.

Na zijn studies te hebben beëindigd aan de Universiteit Antwerpen in 1981 en zijn stage aan de Antwerpse balie te hebben volbracht,  werd het kantoor in Bornem gesticht in november 1984 door Mr. Jan GEERTS.
De oprichting en de gestage uitbouw van het kantoor vanaf 1984 viel samen met de realisatie en de ontwikkeling van de verschillende KMO-zones in Bornem links en rechts van de N16 – de gordel van smaragd – waarbij ondernemers uit Klein-Brabant en verre omstreken grote opportuniteiten ontdekten om hun professionele verzuchtingen waar te maken in deze unieke streek.
Het kantoor van Mr. Jan GEERTS was in het kader van de realisatie van deze KMO-zones nauw betrokken bij de nodige onteigeningsprocedures in opdracht van het Gemeentebestuur,  en vanuit deze embryonale symbiose is een blijvende relatie gegroeid met de ondernemers die in later stadium weerhouden werden en zich vestigden in deze nieuw-gerealiseerde KMO-zones.
Net als de vele ondernemers-inwijkelingen in Klein-Brabant die zich gaandeweg meer en meer verankerd zagen in deze inspirerende omgeving, werd ook  het advocatenkantoor ADVOBO door Mr. Jan GEERTS en door diens medewerkers steeds verder uitgebouwd tot een vast gegeven in de wijde omgeving rond Klein-Brabant.
De ruggengraat van het kantoor is het ruime vertrouwen dat het cliënteel  steeds heeft  gehad en nog steeds geniet als eerste aanspreekpunt voor juridische problemen en/of adviezen.

Het kantoor behandelt, minstens in eerste instantie, een ruim spectrum aan rechtsmateries en kan daarbij terugvallen op meer dan jaar bijzondere juridische ervaring en vakkennis.
Als eerste aanspreekpunt bij juridische vragen en problemen zal dan ook op een gefundeerde wijze een adequate oplossing worden gezocht en gevonden, al dan niet via eigen expertise en  gespecialiseerde medewerkers, dan wel via gespecialiseerde externen die op regelmatige wijze met het kantoor samenwerken. De persoonlijke betrokkenheid van de behandelende advocaat, niet enkel in het kader van het specifieke probleem of dossier, maar ook met de cliënt in het algemeen, is een meerwaarde die gegarandeerd wordt door de bewuste werkwijze van het kantoor en de betrachting om deze persoonlijke relaties te laten prevaleren op de gebeurlijke drang tot uitbreiding van het kantoor. Het mag een verdienste van het kantoor genoemd worden dat in de afgelopen jaar zowel de belangen van particuliere cliënten in persoonsgebonden aangelegenheden als de belangen van zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen in specifieke ondernemingsgerelateerde aangelegenheden, veelal via het kantoor ADVOBO worden behartigd.

Sinds 2016 wordt het kantoor, naast de diverse medewerkers, mede gedragen door Mr. Steven Geerts die op zijn beurt na zijn opleiding aan de Universiteit Antwerpen, en zijn stage aan de Antwerpse Balie, het kantoor ADVOBO een uitbreiding heeft gegeven met een bijkomende vestiging te Antwerpen aan de Van Putlei nr. 7. De bijkomende opleiding van Mr. Steven GEERTS in het vastgoedrecht ( KUL 2016-2017 ) is niet enkel een logische invulling van de noodwendige voortzetting van een belangrijk deel van de core business van het kantoor, maar onderstreept eens te meer de beoogde gezamenlijke interesse in een beredeneerd en verantwoord beheer van investeringsgoederen in het algemeen en onroerende eigendommen in het bijzonder.

ADVOBO

Kantoor Klein-Brabant

Sint-Amandsesteenweg 76
2880 Bornem

Kantoor Antwerpen

Van Putlei 7
2018 Antwerpen