Algemene voorwaarden

 1. Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Advocatenkantoor Jan Geerts, haar vennoten, medewerkers en personeel. Advocatenkantoor Jan Geerts is een BVBA naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 76 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0473.371.183, hierna aangeduid als “ADVOBO”.
   
 2. Het consulteren van de inhoud van www.advobo.be brengt met zich dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden.
   
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerking tussen ADVOBO en de Cliënt en afwijkingen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord.
   
 4. De Cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens, inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar verstrekte informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn.
   
 5. De uitvoering van de aan ADVOBO verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan.
   
 6. De Cliënt en/of ADVOBO kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan de verplichting voor de Cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten aan ADVOBO te vergoeden.
   
 7. Wanneer dit voor de behandeling van een dossier noodzakelijk wordt geacht, kan ADVOBO beroep doen op derden voor de uitvoering van haar opdracht. De hiermee gepaard gaande kosten zijn verhaalbaar op de Cliënt.
   
 8. De aansprakelijkheid van ADVOBO, haar medewerkers en vennoten is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven polis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De Cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van deze polis bekomen. Indien, om welke reden ook, geen tussenkomst wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de door Cliënt betaalde erelonen in het dossier waarin het schadegeval zich voordoet. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ADVOBO niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doet.
   
 9. De ereloonstaten van ADVOBO zijn opgesteld naar geleverd werk. Het is ADVOBO toegestaan provisies te vragen. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsook gerechtskosten worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd. 

  Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na hun opeisbaarheid. Bij gebreke aan tijdige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR. Bij laattijdige betaling is er tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire verwijlinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis.
  Klachten en opmerkingen aangaande de gefactureerde prestaties en bedragen dienen binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven geuit te worden. Bij ontstentenis aan tijdige opmerking wordt de factuur als definitief en onbetwist beschouwd.

  Bij niet-betaling op de vervaldag, om welke redenen dan ook, behoudt ADVOBO zich het recht voor om de uitvoering van de lopende diensten en overeenkomsten op te schorten tot de volledige en correcte betaling van alle openstaande facturen, daarin begrepen de forfaitaire interesten en schadevergoedingen.
   

 10. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval de betrokken clausule(s) te vervangen door een gelijkwaardige clausule die de bedoeling van de partijen ter zake weergeeft. Alleszins wensen partijen dat de modaliteiten van de opdracht conform zijn met de vigerende wetgeving en deontologie zodat minstens de nietige clausule vervangen wordt door de clausule die wel conform is met deze wetgeving en deontologie.
   
 11. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd het recht voor ADVOBO om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Cliënt.

ADVOBO

Kantoor Klein-Brabant

Sint-Amandsesteenweg 76
2880 Bornem

Kantoor Antwerpen

Van Putlei 7
2018 Antwerpen